بازنگری برای یادگیری و تغییر

از کارگاه های آموزشی موضوعی مرتبط با تجربه ی ما و همکارانمان، ...

... تا فرایندهای ادامه دار توسعه ظرفیت های به کار بستن رویکرد و روش های مشارکتی؛ تلفیقی از آموزش، بازنگری نسبت به کاربرد آموزش ها و مشورت درباره ی چگونگی انطباق دادن آموزش ها به شرایط واقعی

از طرف شور مجموعه یا پروژه ای قرار گرفتن درباره ی رویکرد و روش شناسی کار ...

... تا همراهی افراد یا تیم هایی در طول پروژه به منظور تربیت شدن نیروها به لحاظ شیوه ی عمل و رفتار و نگرش حرفه ای نسبت به کار مشارکتی

از بررسی مسایل و موضوعات گوناگون با افراد و گروه هایی که زندگی و معیشتشان بیشترین تأثیر را از آن موضوع می پذیرد، ...

... تا به عهده گرفتن تمامی مراحل یک پروژه، اعم از مطالعات میدانی، تیم سازی، درگیر نمودن افراد و گروه های ذی ربط، مدیریت منابع، و مستندسازی

  :صندوق پستی ایران، تهران 714-14515

  :تلفن +98 (912) 0299 517

  :فکس +98 (912) 0299 516

  :ایمیل bmids@baznegar.pro